REGULAMIN

Informacje ogólne

 1. Organizatorem Programu „Bezpieczna w macierzyństwie. Program wsparcia dla kobiet w okresie okołoporodowym połączony z terapią Safe and Sound Protocol Stephena Porgesa” jest Katarzyna Żurawska z siedzibą w: 03-948 Warszawa, ul. Meksykańska 7/42, NIP: 993 046 8334, zwany dalej Organizatorem.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się, że:
  – Programem nazywany jest cykl spotkań: Bezpieczna w macierzyństwie. Program wsparcia dla kobiet w okresie okołoporodowym połączony z terapią Safe and Sound Protocol Stephena Porgesa ”
  – Uczestnikiem nazywana jest osoba fizyczna biorąca udział w Programie.

Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Wypełnienie zgłoszenia oraz pozytywna decyzja o zakwalifikowaniu się do Programu otrzymana po wypełnieniu kwestionariusza i przeprowadzeniu konsultacji wstępnej z osobą prowadzącą.
 2. Opłacenie udziału zgodnie z harmonogramem płatności.
 3. Program przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
 4. Program nie jest terapią indywidualną ani grupową.
 5. Program obejmuje 4 webinary od 1,5 do 2 godzin, w terminach przedstawionych w ofercie Programu; możliwość zrealizowania indywidualnej terapii słuchowej SSP pod opieką prowadzącej; możliwość udziału w zamkniętej grupie wsparcia na Facebooku dla uczestniczek programu.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o pozostałych Uczestnikach.
 2. Uczestnik nie może utrwalać w jakiejkolwiek formie przebiegu spotkań oraz korzystać z dyktafonu lub innych urządzeń rejestrujących wideo, obraz lub dźwięk (w tym również oprogramowania rejestrującego przebieg spotkań online).
 3. Uczestnik nie może kopiować, udostępniać i wykorzystać w jakiekolwiek formie materiałów, ćwiczeń, narzędzi wykorzystanych w Programie jak również informacji umieszczanych przez innych Użytkowników.

Płatności

 1. Osoby zakwalifikowane do Programu są zobowiązane do wnoszenia opłat zgodnie z harmonogramem płatności.
 2. Rozmowa konsultacyjna do Programu jest bezpłatna.
 3. Koszt udziału w programie wynosi:
 • pakiet Mama: 800 zł
 • pakiet Para: 1.100 zł
 • pakiet Grupa: 2.100 zł
 1. Pierwsza wpłata w wysokości 150 zł płatna w ciągu 7 dni od pozytywnej decyzji o przyjęciu. W przypadku rezygnacji opłata nie jest zwracana.
 2. Pozostała kwota może zostać opłacona w całości w terminie do 2.07.2024 lub w dwóch równych ratach:
 • pakiet Mama: 350 zł w terminie do 2.07.2024; 350 zł w terminie do 16.07.2024
 • pakiet Para: 500 zł w terminie do 2.07.2024; 500 zł do 16.07.2024
 • pakiet Grupa: 1.000 zł w terminie do 2.07.2024; 1.000 zł do 16.07.2024
 1. Płatność należy dokonać przelewem na konto Organizatora: Alior Bank 96 2490 0005 0000 4500 6107 6834
 2. Opóźnienia w płatnościach mogą się wiązać z brakiem możliwości uczestniczenia w grupie.
 3. Faktura za trening jest wystawiana na prośbę Uczestnika. By otrzymać fakturę, Uczestnik powinien przesłać dane niezbędne do jej wystawienia najpóźniej w dniu pierwszego spotkania na adres kontakt@katarzynazurawska.pl
 4. Uczestnik, który zostanie skreślony z listy Uczestników lub zrezygnuje w trakcie kursu zobowiązany jest do wniesienia opłaty za cały Program.
 5. Nieobecności na pojedynczych spotkaniach nie uprawniają do zmniejszenia opłaty.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: przeprowadzenie Programu, realizacja obowiązków podatkowo-księgowych, obrona, dochodzenie lub ustalenie roszczeń związanych z przeprowadzeniem Programu, identyfikacja Uczestników.
 3. Odbiorcami danych osobowych są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, prowadząca oraz dostawcy oprogramowania wykorzystywanego w prowadzonej działalności.
 4. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane w bazie Organizatora przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Uczestnik programu może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Organizatora. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Organizator będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Uczestnika do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Uczestnika jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Uprawnienia Uczestnika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe zasady

 1. Uczestnik, który narusza powszechnie obowiązujące normy prawne, w szczególności dopuszcza się czynów uchybiających godności bądź zachowań nieetycznych lub dopuszcza się naruszenia praw autorskich osób trzecich, zostaje skreślony z listy uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących, terminu spotkań i formy ich prowadzenia, w sytuacji wystąpienia czynników niezależnych od Organizatora uniemożliwiających realizację Programu w zawartych w ofercie warunkach. Organizator zobowiązuje się do każdorazowego poinformowania Uczestnika o zaistniałej zmianie oraz wskazania okoliczności, z których wynika wprowadzenie danej zmiany.  
 3. Program zostanie uruchomiony jeśli zapisze się co najmniej 6 osób. Jeżeli program nie zostanie uruchomiony, a zapisani Uczestnicy dokonali już płatności na konto Organizatora, uiszczone kwoty zostaną zwrócone przelewem na ich konta bankowe w terminie do 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia Programu. Jednocześnie Organizator poinformuje zapisanych Uczestników o kolejnym terminie uruchomienia Programu na zasadach pierwszeństwa.
 4. Regulamin obowiązuje od 1.06.2024.
Skontaktuj się ze mną
LUB

skorzystaj z formularza na stronie